ពេលវេលា & លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម

 • រយៈពេល : ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ពីថ្ងៃទី3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី1 ខែតុលា ឆ្នាំ2020 23:59 នាទី
 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម: តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ
 • ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖: រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ Online Reward Zodaic , Qingshahe War ...etc អ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវAromatic bag,Special Fragrant Bag

NPC & related items

Picture Description
Lina
Lina
 • Location: Bianjing(166/174)
 • Functions: Participating in the event

Aromatic bag

Aromatic bag

 • Origin:Martial Arts Gift opening has received rate
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Ordinary Fragrances, Dried Perfume
 • Note: This event end 10/01/2020

Special Fragrant Bag

Special Fragrant Bag

 • Origin:Martial Arts Gift opening has received rate
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Ordinary Fragrances, Dried Perfume
 • Note: This event end 10/01/2020

Sky Tally

Sky Tally

 • Origin: In Silver Shop
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Ordinary Fragrances, Dried Perfume<

Ordinary Fragrances

Ordinary Fragrances

Dried Perfume

Dried Perfume

 • Origin: Received From Lina
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling,cannot trade, can be discarded, inseparable
 • Function: Using receive many rewards
 • Note: This event end 10/01/2020

Cross Cake

Fragrant Perfume

 • Origin: Received From Lina
 • Properties: selling,cannot trade, can be discarded, inseparable
 • Function: Using receive Royal Diamond Card, Jade Exchange: Royal Jade Ring
 • Note: This event end 10/01/2020

ដើម្បីទទួលបាននូវ Ordinary Fragrances,Dried Perfume អ្នកត្រូវមាន Aromatic bag x10 Special Fragrant Bag x10 Mixed Cake x10 និង Sky Tally x5 រួចទៅជួបនឹង NPC Lina BJ (166/174)

រាល់ការធ្វើ

Item

Finished products
 • 10 Aromatic bag
 • 10 Special Fragrant Bag
 • 5 Sky Tally
 • 50% ទទួលបាន Ordinary Fragrances
 • 50% ទទួលបាន Dried Perfume

Reward

Ordinary Fragrances/Dried Perfume

បើកOrdinary Fragrances or Dried Perfume ទទួលបាន: 4.000.000 experienceនឹង រង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម

រង្វាន់ទាំងនោះមានដូចជា
Fight Soul Diamond
Wishing Star School Book Piece
Incomplete Mahjong Small Soul Pack
Large Soul Pack Soul
Willy Cloak fragment Willy Badge fragment
Willy Shoe fragment Divine Crown fragment
Divine Armor fragment Divine Pant fragment
Divine Weapon fragment Outer Scroll
100 Voucher 500 Voucher
1000 Voucher 2000 Voucher
Weapon Enchance Gold Box Gem Level 8 Box
Merit Box Manual Small Wishing Star
Royal Silver Card Royal Gold Card
Royal Platinum Card Royal Diamond Card
VIP 3 MA2 Cangwu Yulong Marshal
Ordinary Fragrances / Dried Perfume

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន 2000 ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

Condition Reward
បើក Ordinary Fragrances 2000 ដង
 • VIP 3
 • 500 Soul
 • 20000 Silver Coupon
 • 5000 Voucher can trade
បើក Dried Perfume2000 ដង
 • Fragrant Perfume
 • Moon Rabbit
 • 10 Royal Jade
 • 8 Universe
 • 500 Soul
 • 20000 Silver Coupon
 • 5000 Voucher x3 can trade

Note

 • Each character can only use a maximum of 2000 per type..

អត្ថបទចេញផ្សាយ06/10/2020

YiAiYiKo