ពេលវេលា & លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម

 • រយៈពេល : ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ពីថ្ងៃទី20 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 23:59 នាទី
 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម: តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ
 • ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖: រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ LS , Qingshahe , Mushroom , War ...etc អ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវGreen Leaf,Pork,Rice

NPC & related items

Picture Description
Lina
Lina
 • Location: Bianjing(166/174)
 • Functions: Participating in the event

Green Leaf

Green Leaf

 • Origin:Martial Arts Gift opening has received rate
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Num Orn Sorm Jek, Num Orn Sorm Jrouk
 • Note: This event end 09/20/2020

Pork

Pork

 • Origin:Martial Arts Gift opening has received rate
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Num Orn Sorm Jek, Num Orn Sorm Jrouk
 • Note: This event end 09/20/2020

Rice

Rice

 • Origin:Martial Arts Gift opening has received rate
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Num Orn Sorm Jek, Num Orn Sorm Jrouk
 • Note: This event end 09/20/2020

Sky Tally

Sky Tally

 • Origin: In Silver Shop
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Num Orn Sorm Jek, Num Orn Sorm Jrouk

Hộp quà ngưu lang

Num Orn Sorm Jek

Hộp quà chức nữ

Num Orn Sorm Jrouk

 • Origin: Received From Lina
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling,cannot trade, can be discarded, inseparable
 • Function: Using receive many rewards
 • Note: This event end 09/20/2020

Royal Gift

Royal Gift

 • Origin: Received From Lina
 • Properties: selling,cannot trade, can be discarded, inseparable
 • Function: Using receive Royal Diamond Card, Jade Exchange: Royal Weapon
 • Note: This event end 09/20/2020

ដើម្បីទទួលបាននូវ Num Orn Sorm Jek, Num Orn Sorm Jrouk អ្នកត្រូវមាន Green Leaf x10 Rice x10 Pork x10 និង Sky Tally x5 រួចទៅជួបនឹង NPC Lina BJ (166/174)

រាល់ការធ្វើ

Item

Finished products
 • 10 Green Leaf
 • 10 Rice
 • 10 Pork
 • 5 Sky Tally
 • 50% ទទួលបាន Num Orn Sorm Jek
 • 50% ទទួលបាន Num Orn Sorm Jrouk

Reward

Num Orn Sorm Jek/Num Orn Sorm Jrouk

បើកនំអន្សមNum Orn Sorm Jek or Num Orn Sorm Jrouk ទទួលបាន: 4.000.000 experienceនឹង រង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម

រង្វាន់ទាំងនោះមានដូចជា
Fight Soul Diamond
Wishing Star School Book Piece
Incomplete Mahjong Small Soul Pack
Large Soul Pack Soul
Willy Cloak fragment Willy Badge fragment
Willy Shoe fragment Divine Crown fragment
Divine Armor fragment Divine Pant fragment
Divine Weapon fragment Outer Scroll
100 Voucher 500 Voucher
1000 Voucher 2000 Voucher
Weapon Enchance Gold Box Gem Level 8 Box
Merit Box Manual Small Wishing Star
Royal Silver Card Royal Gold Card
Royal Platinum Card Royal Diamond Card
VIP 3 MA2 Cangwu Yulong Marshal
Num Orn Sorm Jek / Num Orn Sorm Jrouk

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន 2000 ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

Condition Reward
បើក Num Orn Sorm Jrouk 2000 ដង
 • Royal Gift
 • 500 PVP badge
 • 1000 Soul
 • 20000 Silver Coupon
បើក Num Orn Sorm Jek 2000 ដង
 • Royal Gift
 • Title [Happy New Year] 60Day
 • 500 PVP badge
 • 1000 Soul
 • 20000 Silver Coupon

Note

 • Each character can only use a maximum of 2000 per type..

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី20 ខែសីហា ឆ្នាំ2020

YiAiYiKo